Regulamin sklepu

I. Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem Sklepu Internetowego muzzy.pl działającego pod adresem www.muzzy.pl jest Marcin Deląg z siedzibą w Starej Gadce ul. Kombajnowa 3 95-030 Rzgów, o numerze NIP 728-235-40-71, o numerze REGON 472370010
 2. Usługodawca (zwany dalej: Sklepem) świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego sprzedaż towarów z zakresu bielizny nocnej, szlafroków, odzieży.
 3. Informacje o Produktach (towarach) podane w Sklepie internetowym, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i 543 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 4. Złożenie zamówienia w Sklepie jest możliwe tylko po zaakceptowaniu niniejszego regulaminu.

II. Składanie i realizacja zamówienia

 1. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej Sklepu poprzez wypełnienie formularza zamówienia, telefonicznie: 42 214-19-84 lub przez email sklep@muzzy.pl
 2. W przypadku złożenia zamówienia telefonicznie lub emailowo nabywca zobowiązany jest do przekazania wszystkich koniecznych i danych do wysyłki towaru i wystawienia faktury tj. imię, nazwisko (lub nazwa firmy), adres wysyłki, numer NIP (w przypadku firmy), telefon kontaktowy, email.
 3. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie rubryk formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do weryfikacji podanych w formularzu danych drogą telefoniczną lub emailową.
 5. Zamówienie zostanie zrealizowanie pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie.
 6. W przypadku niedostępności zamówionego produktu, Klient jest informowany telefonicznie lub poprzez podany email o tym fakcie przez Sklep i podejmuje decyzję o sposobie realizacji pozostałej części złożonego zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania na produkt brakujący, zamiana brakującego produktu na inny lub anulowanie całości zamówienia i zwrot pieniędzy w przypadku płatności z góry za pośrednictwem platnosci.pl
 7. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku trwałej niedostępności zamówionego towaru lub z innych ważnych przyczyn. W szczególności w przypadku, w którym na skutek pomyłki lub usterki technicznej wystąpiłaby oczywista i rażąca niezgodność ceny lub danych prezentowanego produktu.
 8. W przypadku zamówienia płatnego za pośrednictwem PAYU realizacja zamówienia rozpoczyna się po zatwierdzeniu płatności przez PAYU
 9. W przypadku zamówienia za pobraniem realizacja zamówienia rozpoczyna się od razu po wpłynięciu formularza zamówienia na skrzynkę poczty elektronicznej Sklepu. W przypadku zamówienia złożonego w dniu wolnym od pracy, realizacja rozpocznie się w najbliższym dniu roboczym.
 10. Anulowanie zamówienia jest możliwe tylko przed wysyłką towaru.
 11. Bezpłatne zamówienia realizowane są na terenie Polski. Za wysyłki zagraniczne doliczana jest opłata, zgodnie z obowiązującym cennikiem na stronie poczty polskiej: https://cennik.poczta-polska.pl/usluga,zagraniczny_paczka_pocztowa.html

III. Cena

 1. Wszystkie ceny w Sklepie internetowym podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT.
 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 3. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki. Koszty przesyłki pokrywa Klient.
 4. Darmowa dostawa dotyczy zamówień realizowanych przy kwocie większej niż 200 zł.
 5.  Sklep  umożliwia następujące formy płatności :
  • Płatność za pośrednictwem serwisu PAYU
  • Gotówką w siedzibie sklepu w Centrum Handlowym Ptak (Pasaż Zachodni box 15)
  • Przelewem bankowym

IV. Reklamacje

 1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 2. Produkty posiadają gwarancję producenta / sprzedawcy obowiązującą na terenie Polski. Warunki gwarancji określone są w dokumencie gwarancji dołączonym do towaru. Reklamacje gwarancyjne należy składać zgodnie z warunkami gwarancji.
 3. Podstawy reklamacji nie mogą stanowić nieznaczne różnice w odcieniu koloru lub wyglądu towarów prezentowanych na zdjęciach z otrzymanymi, jeśli różnice te wynikają z ustawień podlegających regulacji parametrów monitora komputera, z którego składane było zamówienie.
 4. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane po przesłaniu protokołu szkodowego podpisanego przez Klienta i dostawcę przesyłki.
 5. Koszty przesyłki odsyłanej do sklepu w przypadku reklamacji pokrywa Klient. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, koszty przesyłki zwracane są przelewem na konto wskazane przez Klienta a w przypadku niewskazania konta przekazem pocztowym.
 6. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych przez Klienta za pobraniem.
 7. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez sklep w terminie 14 dni.
 8. Reklamowany towar należy odesłać wraz z dokumentem zakupu oraz wypełnionym formularzem rezerwacji, który można pobrać tutaj.

V. Zwroty

 1. Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie dziesięciu dni kalendarzowych od momentu dostarczenia towaru. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Klienta poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na adres sklepu bądź na adres e-mail:sklep@muzzy.pli odesłanie towaru.
 2. Zwracany przez Klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Towar powinien być zwrócony na adres: Muzzy  Stara Gadka  ul. Kombajnowa 3,  95-030 Rzgów z dopiskiem “Sklep internetowy” wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży. Zwracany towar i dołączone do niego akcesoria nie mogą nosić śladów używania.
 3. Klient ponosi koszty przesyłki zwracanego towaru do Sklepu.
 4. Zwrot wartości zakupionego towaru nastąpi przelewem na wskazane konto bankowe lub przekazem pocztowym pod wskazany przez klienta adres, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep zwróconego towaru
 5. W przypadku wystawienia faktury przez Sklep klient zobowiązany jest po zwrocie towaru do podpisania i odesłania faktury korygującej
 6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku świadczeń o właściwościach określonych indywidualnie przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

VI. Przetwarzanie danych osobowych.

 1. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) dane osobowe Klienta zostaną wprowadzone do bazy danych Sklepu wyłącznie w celu realizacji zamówień i nie będą udostępniane innym podmiotom. Każdemu z Klientów przysługuje prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, w którym zostały zebrane. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ww. ustawy jestMeant4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-566, ul. Puławska 12/20, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000437195, posiadającą numer NIP 521-363-88-35

VII. Postanowienia końcowe

 1. Do rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który jest konsumentem są właściwe sądy wskazane w przepisach dotyczących postępowania cywilnego
 2. Do Rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który nie jest Konsumentem właściwy jest sąd miejsca siedziby Sklepu.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu . Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty ich opublikowania na stronie sklepu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 4. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,  a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141 poz.1176).