Regulamin promocji

Regulamin aktualnych promocji

Promocja „Darmowa dostawa przy zakupach za minimum 200zł!”:

 1. Aktywacja wysyłki gratis następuje, przy dokonaniu zakupów za minimum 200 zł.
 2. Wysyłka gratis przy zakupach za minimum 200 zł naliczana jest automatycznie.
 3. Rabaty na sklepie łączą się z aktualnymi promocjami.

Regulamin konkursu INSTAGRAM

Regulamin aktualnych konkursów

Konkurs „Gdzie zabierzesz ze sobą piżamę Muzzy?”:

 1. §1. Organizator1. Organizatorem konkursu Muzzy „Gdzie zabierzesz ze sobą piżamę Muzzy?” jest Muzzy nightwear Marcin Deląg ul. Kombajnowa 3, 95-030 Stara Gadka, adres e-mail: marketing.muzzynightwear@gmail.com NIP: 7282354071 , REGON: 472370010 (dalej „Organizator”).2. Nagrody w Konkursie zapewnia Organizator Muzzy nightwear Marcin Deląg ul. Kombajnowa 3, 95-030 Stara Gadka, NIP: 7282354071 , REGON: 4723700103. Konkurs nie jest w żaden sposób wspierany, sponsorowany, organizowany czy powiązany z serwisem Instagram. Serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs, a wszelkie pytania, komentarze i reklamacje powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Instagram. Organizator zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia portalu Instagram z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Instagram roszczenie związane z niniejszym Konkursem.§2. Czas trwania Konkursu i komisja konkursowa

   

  1. Konkurs rozpoczyna się dnia 25.02.2022 i trwa do dnia 01.03.2022

  2. Uczestnicy są nagradzani za komentarze (odpowiedzi na pytanie) opublikowane w tym okresie. Publiczne ogłoszenie wyników odbywa najpóźniej do dnia 04.03.2022

  3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, właściwego przebiegu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział – w tym Zwycięzców, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator. W skład Komisji wejdą 3 osoby wytypowane przez Organizatora.

   

  §3. Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie

   

  1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która:

  1.1.  Posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

  1.2.  jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych

  1.3.  nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z Organizatorem

  1.4.  zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia,

  1.5.  wykonała Zadanie Konkursowe.

   

  2.Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 pkt 1.1-1.5 stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.

   

  3. Warunkiem uczestnictwa, jest akceptacja niniejszego Regulaminu, a udział w Konkursie i udostępnianie danych na potrzebę Konkursu jest dobrowolne.

   

  4.Do Konkursu należy zgłaszać się osobiście – niedozwolonym jest zakładanie fikcyjnych kont na potrzebę uczestnictwa w Konkursie lub posiłkowanie się danymi i kontami osób trzecich. Dane na osobistym profilu serwisu Instagram muszą być zgodne z rzeczywistością.

   

  §4. Zasady Konkursu i przebieg

   

  1. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na serwisie Instagram na profilu Organizatora pod adresem https://www.instagram.com/muzzy_nightwear/

   

  2. Zadanie Konkursowe polega na:

  2.1 Skomentowaniu postu użytkownika muzzy_nightwear w serwisie Instagram z odpowiedzią: “Gdzie zabierzesz ze sobą piżamę Muzzy?”

   

  3. Udział w Konkursie biorą wpisy/komentarze związane z tematyką Konkursu, nie zawierają treści łamiących prawo, naruszających dobre obyczaje i godność innych osób oraz takie, co do których Uczestnik wykazuje prawa autorskie.

   

  4. Celem zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator wybierze 2 najciekawsze komentarze i nagrodzi dwóch autorów voucherem o wartości 100 zł ( sto złotych ) każdy na zakupy na platformie muzzy.pl. Każda inna osoba, która spełni wymagania konkursu, jednak nie zostanie wybrana przez Komisję konkursową, otrzyma 5% rabatu na zakupy na platformie muzzy.pl

   

  5. Administratorzy profilu Muzzy nightwear mają obowiązek usuwać komentarze/wpisy naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu.

   

  6. Laureat Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej poprzez serwis Instagram do maksymalnie 3 ( trzech)  dni roboczych od zakończenia Konkursu.

   

  §5. Nagrody w Konkursie

  1. Nagrodami w Konkursie Muzzy nightwear Gdzie zabierzesz ze sobą piżamę Muzzy? organizowanym przez Muzzy nightwear, są dwa vouchery o wartości 100 (sto) złotych każdy na zakupy na platformie muzzy.pl

  2. Vouchery są ważne 6 (sześć) m-cy od daty wystawienia.

  3. Wartość pojedynczej nagrody wynosi 100 (sto) złotych

  4. Zwycięzca zostanie poinformowani o wygranej poprzez prywatną wiadomość na portalu Instagram wysłaną z oficjalnego profilu muzzy_nightwear. Warunkiem otrzymania nagrody w postaci vouchera jest przesłanie do dnia 04.03.2020 prywatniej wiadomości zwrotnej, w której znajdzie się imię i nazwisko zwycięzcy oraz adres e-mail, na który zostanie wysłany voucher.

  5. W przypadku podania nieprawidłowych danych lub niewypełnienie obowiązków z §5., pkt. 5 w ciągu 7 dni roboczych, Laureat traci prawo do Nagrody.

  6. Organizator zastrzega sobie prawo do nieargumentowania wyboru komentarzy.

   

  7. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika następujących oświadczeń i zobowiązań: Zadanie Konkursowe stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika, Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do składanej pracy i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich. Zadanie Konkursowe przedstawia osobę Uczestnika lub jego rodziny i wyraża on zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku do celów związanych z Konkursem. W przypadku, gdy Zadanie Konkursowe zawiera wizerunki innych osób, udzieliły one Uczestnikowi wyraźnej zgody na korzystanie z ich wizerunku do celów związanych z Konkursem. Korzystanie przez Muzzy nightwear.  z Zadania Konkursowego zgodnie z Regulaminem Konkursu nie zagrozi, nie naruszy niczyich praw, dóbr, tajemnicy chronionej prawem. Uczestnik akceptuje fakt, że Zadanie Konkursowe może zostać wykorzystane na potrzeby reklamy marki Muzzy nightwear w dowolnych mediach i nośnikach (w zakresie, jaki obejmuje licencja, o której mowa poniżej). Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona bez ograniczeń terytorialnych, na okres 5 lat od umieszczenia Zadania Konkursowego w serwisie Instagram w zakresie autorskich praw na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona na polach wprowadzania do obrotu publicznego wystawiania, odtwarzania, wyświetlania, nadawania, reemitowania, udostępniania w wybranym miejscu i czasie (w Internecie), wykorzystania Zadania Konkursowego w charakterze promocyjnym lub reklamowym i zezwolenia na tworzenie i eksploatację opracowań Zadania Konkursowego, łączenie go z innymi dobrami. Organizator ma prawo udzielania sublicencji. Uczestnik zobowiązuje się nie wykonywać wobec Organizatora swoich autorskich praw osobistych w stosunku do Zadania Konkursowego. Organizator może wezwać zwycięzcę do zawarcia odpowiedniej umowy na piśmie celem przeniesienia praw do Zadania Konkursowego. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie Zadań Konkursowych: 1. niezgodnych z regulaminem serwisu Instagram, 2. niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu, 3. zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa; 4. naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujących wizerunki osób trzecich; 5. zawierających logotypy bądź treści o charakterze reklamowym dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług innych niż Muzzy nightwear.

   

  8. Prawo do Nagrody nie może zostać przeniesione na inne osoby. Nie można również uzyskać wypłacenia równowartości Nagrody. W przypadku rezygnacji Laureata z Nagrody, Organizator ma prawo przekazać ją innemu Uczestnikowi biorącemu udział w Konkursie.

   

  § 6. Dane osobowe uczestników Konkursu

   

  Administratorem danych osobowych Uczestników jest Muzzy nightwear Marcin Deląg ul. Kombajnowa 3, 95-030 Stara Gadka, telefon: 508 394 386 adres e-mail: delagmarcin@gmail.com NIP: 7282354071, REGON: 472370010.Dane osobowe są przetwarzane w zakresie nazwy profilu na portalu Instagram, imienia i nazwiska oraz adresu e-mail wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z przeprowadzeniem Konkursu, tj. w celach związanych z prawem danego Uczestnika do uzyskania Nagrody, wydania Nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej – zgodnie z przepisami obowiązującej w Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2002 roku, numer 101, pozycja 926, z późniejszymi zmianami), a od 25 maja 2018 r. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane te zostaną usunięte po zakończeniu okresu możliwości wnoszenia reklamacji. Administrator danych osobowych powierzył przetwarzanie danych osobowych Organizatorowi na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celach związanych z realizacją niniejszego Konkursu (uzyskania Nagrody, wydania Nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej) i na czas niezbędny dla realizacji wyżej wskazanych celów.Udział w Konkursie jest dobrowolny, natomiast przekazanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Osoba, której dane osobowe przetwarzane są w związku z Konkursem, ma w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do żądania przeniesienia swoich danych, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

   

  § 7. Postanowienia końcowe

   

  1.Regulamin Konkursu dostępny jest pod adresem https://muzzy.pl/regulaminy/

  2. Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu może znajdować się na serwisie Instagram i stronach internetowych Organizatora. Wszystkie treści tego rodzaju mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika.

   

  3. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym (o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną), w terminie 7 (siedmiu) dni. Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: marketing.muzzynightwear@gmail.com. Organizator ma obowiązek odnieść się do nich do 5 (pięciu) dni roboczych.